Dragon Warrior ft. Pirate

(Wild)

26 มินเนี่ยน 2 เวทมนตร์ 2 อาวุธ

Wit

ประเภทเด็ค: Tempo

ผงเวทมนตร์ที่ใช้        : 8,680

สร้างเมื่อ: 12/26/2016 10:59:01 AM

Dragon Warrior December 2016

  • 0
  • 8
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
  • 2
  • 2
Warrior Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost
Neutral Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost