MY Dream Dragon Deck

(Wild)

21 มินเนี่ยน 9 เวทมนตร์ 0 อาวุธ

Boomzaza Crub

ประเภทเด็ค: Combo

ผงเวทมนตร์ที่ใช้        : 4,280

สร้างเมื่อ: 1/9/2017 7:01:37 PM

  • 4
  • 6
  • 4
  • 3
  • 8
  • 2
  • 2
  • 1
Mage Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost
Neutral Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost